KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla STARTEK MOBİL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“HEYBUDDY” veya “ŞİRKET”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, HEYBUDDY tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

HEYBUDDY, işbu Aydınlatma Metnini mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri web sitemiz ve uygulamamız üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Anonim Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 308542-5sicil numarasında kayıtlı Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan STARTEK MOBİL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir

2. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla uygulamamızın Kullanıcısı olması halinde işlenen kişisel verileriniz; adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, lokasyon bilginiz, profil fotoğrafınız, ilgilendiğiniz spor ve sosyal faaliyetler, yaptığınız spor ve sosyal faaliyetler, ne sıklıkla spor yaptığınız, arkadaş listesiniz ve log kayıtlarınızdır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı HEYBUDDY, kişisel verilerinizi, genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasal yükümlülüklerinin ifa edilmesi amacıyla kişisel verileri işleyebilmektedir.

İşlenen kişisel verilerinizden adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızın işlenmesindeki temel amaç uygulamada kayıt oluşturabilmeniz, uygulamaya giriş yapabilmeniz ve etkinlik takiplerini yapabilmenizdir. Lokasyon bilginizin işlenmesindeki temek amaç, uygulama kullanılarak etkinlik oluşturulabilmesi ve yakınlarınızda oluşturulmuş etkinlikleri görebilmenizdir. (Uygulama aracılığıyla hiçbir şekilde lokasyon takibinizi yapılmadığını belirtmek isteriz.) Profil fotoğrafınız, ilgilendiğiniz spor ve sosyal faaliyetler, yaptığınız spor ve sosyal faaliyetler, ne sıklıkla spor yaptığınız, arkadaş listesi bilgileriniz ise kendinize uygun etkinlikleri takip edebilmek ve etkinliklerin birlikte takip edeceğiniz arkadaşlarınız ile iletişimi sağlamanızı ve arkadaşlarınızı bulmayı kolaylaştırmaktadır. (Profil fotoğrafı eklemek tamamen ihtiyaridir, dilerseniz profil fotoğrafı eklemeyebilirsiniz) Log kayıtlarınız ise, erişim kayıtlarının tutulmasının Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Bu temel amaçlar dışındaki bilgilerinizin işlenmesindeki amaçlar; iletişim faaliyetlerinin sağlanabilmesi, kullanıcılarımızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, talep edilmesi halinde teknik destek verilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile sizin uygulamaya kayıt olmak suretiyle bizzat vermiş olduğunuz elektronik ortamdan otomatik veya otomatik olmayan yollardan ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir:

Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması, Veri Sorumlusunun meşru menfaati, gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız/alacağımız açık rızanız.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması: Toplanan kişisel verileriniz; HEYBUDDY yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, HEYBUDDY ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla; gerekmesi halinde, HEYBUDDY’nin hissedarlarına, danışmanlarına, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarına, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi alanında hizmet sunan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlara, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Ayrıca saklama ve arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi sebebiyle bilgilerin bulut sistemi üzerinden tutulması dolayısıyla yurtdışına (Google ve amazon web service) dolaylı yoldan aktarım yapılmaktadır. Bunun dışında hiçbir bilginizin doğrudan yurtdışı ile paylaşılmadığını belirtmek isteriz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

(i) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı; aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No: 1 Şişli/İstanbul

E-posta adresi: info@heybuddy.app

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.